currentbody-logo

Zasady i warunki

Ostatnia aktualizacja 01/07/20

Są to Standardowe Warunki Sprzedaży obowiązujące w:

currentbody.com, D6 Stanley Green Business Park
Commercial Avenue, Cheadle Hulme, SK8 6QH


(Numer firmy: 6805380)

(Numer VAT: GB978711864)

("Sprzedawca", "My", "Nasz" lub "Nas") na określone produkty przedstawione na stronach tej witryny ("Towary"). Z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.2 poniżej, cena Towarów wraz z opłatami za dostawę i podatkiem VAT, jeśli ma zastosowanie, jest określona w Formularzu Zamówienia. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać Towary zgodnie z terminami określonymi dla dostawy na odpowiednich stronach, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towarów i zwracamy Państwa uwagę na postanowienia klauzuli 6 poniżej.

Składając Zamówienie i kupując towary od currentbody.com Ltd zawierasz z nami prawnie wiążącą umowę na następujących warunkach. Powinieneś przeczytać i zrozumieć te Warunki, ponieważ wpływają one na Twoje prawa i zobowiązania.

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie konsumentów (Zawieranie umów na odległość) z 2000 roku, masz prawo do odstąpienia od tej transakcji. Szczegóły dotyczące Państwa prawa do odstąpienia od umowy zostaną przesłane Państwu wraz z Towarami w momencie ich dostarczenia i znajdują się w Klauzuli 9 poniżej. [PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE MA ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK NAGRAŃ AUDIO LUB WIDEO LUB OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEZ PAŃSTWA OTWARTE].

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części tych Warunków w dowolnym czasie. Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem zmian.

NINIEJSZE WARUNKI OPISUJĄ PODSTAWĘ ZAKUPU PRZEZ CIEBIE I SPRZEDAŻY PRZEZ NAS PRODUKTÓW OPISANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

=================
1. Interpretacja
=================

1.1 W niniejszych Warunkach:

'Warunki' oznaczają standardowe Warunki sprzedaży określone w niniejszym dokumencie;

'Umowa' oznacza umowę sprzedaży Towarów;

'Karta płatnicza' oznacza kartę kredytową lub debetową lub inny system płatności wybrany przez Państwa jako metoda płatności za Towary, której szczegóły przekazali nam Państwo podczas składania Zamówienia;

'Obszar Dostawy' oznacza Wielką Brytanię.

'Towary', które Państwo zamówili, w tym wszelkie raty towarów lub części do nich, które są dostępne do nabycia na naszej Stronie Internetowej zgodnie z Warunkami;

'System Informatyczny' oznacza system generowania, wysyłania, odbierania, przechowywania lub innego przetwarzania komunikacji elektronicznej;

'Zamówienie' oznacza każde zamówienie złożone przez Państwa u nas na dostawę Towarów;

'Formularz Zamówienia' oznacza elektroniczny formularz zamówienia wypełniony i złożony elektronicznie przez Państwa;

'Regulamin' oznacza Regulamin Ochrony Konsumenta (sprzedaż na odległość) z 2000 r;

'Strona Internetowa' oznacza naszą obecność w światowej sieci internetowej, obecnie dostępną pod adresem http://www.currentbody.pl

1.2 Odniesienie do jakiegokolwiek statutu lub przepisów ustawowych uważa się za obejmujące wszelkie zmiany ustawowe lub ich ponowne uchwalenie, a także wszelkie zasady lub przepisy wydane na ich podstawie lub wszelkie przepisy uchylające i zastępujące akt, o którym mowa.

1.3 O ile z kontekstu nie wynika inaczej

1.3.1 słowa oznaczające liczbę pojedynczą obejmują liczbę mnogą i odwrotnie;

1.3.2 słowa oznaczające płeć męską obejmują płeć żeńską i odwrotnie;

1.3.3 odniesienia do osób obejmują ciała osób, zarówno korporacyjne, jak i korporacyjne.

1.4 Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, odniesienia do klauzul należy rozumieć jako odniesienia do klauzul niniejszych Warunków.

1.5 Nagłówki są wprowadzone wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na konstrukcję lub interpretację niniejszych Warunków.

====================
2. Podstawa sprzedaży
====================

2.1 Sprzedamy Państwu, a Państwo zakupią tylko te Towary, które zostały określone w Zamówieniu i które zostały przez nas przyjęte. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego Zamówienia. Każda taka sprzedaż Towarów będzie podlegać niniejszym Warunkom, które regulują Umowę z wyłączeniem wszelkich innych warunków, na podstawie których zostało złożone lub rzekomo miało zostać złożone przez Państwa Zamówienie.

2.2 Żadne Zamówienie złożone przez Państwa nie będzie uważane za przyjęte przez nas, o ile i dopóki nie zostanie potwierdzone przez nas pocztą elektroniczną lub na piśmie.

2.3 Żadna zmiana niniejszych Warunków nie będzie dla nas wiążąca, o ile i dopóki nie zostanie potwierdzona przez nas pocztą elektroniczną lub na piśmie.

2.4 Wszelkie porady lub zalecenia podane na tej stronie internetowej lub w inny sposób udzielone przez nas lub któregokolwiek z naszych pracowników lub agentów w odniesieniu do przechowywania, zastosowania lub wykorzystania Towarów są realizowane lub podejmowane na Państwa własne ryzyko i w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za takie porady lub zalecenia.

2.5 Wszelkie błędy typograficzne, pisarskie lub inne błędy lub pominięcia na jakiejkolwiek stronie niniejszej witryny internetowej lub w literaturze handlowej, ofercie, cenniku, przyjęciu oferty, fakturze lub innym dokumencie lub informacji wydanej przez nas podlegają korekcie bez ponoszenia przez nas jakiejkolwiek odpowiedzialności.

=========
3. Zamówienia
=========

3.1 Ilość, jakość i opis Towarów będą takie, jak określono w Państwa Zamówieniu (jeśli zostało przez nas przyjęte).

3.2 Zamówienia są przyjmowane według naszego wyłącznego uznania, ale zazwyczaj są przyjmowane, jeśli Towary są dostępne, zamówienie odzwierciedla aktualne ceny, masz siedzibę w Obszarze Dostawy i Twoja karta kredytowa lub rachunkowa jest autoryzowana do transakcji.

3.3 currentbody.com LTD ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku oczywistych błędów lub nieścisłości dotyczących Towarów pojawiających się na naszej stronie internetowej.

3.4 Będą Państwo odpowiedzialni za zapewnienie dokładności warunków każdego Zamówienia złożonego przez Państwa oraz za przekazanie nam wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Towarów w odpowiednim czasie, aby umożliwić nam wykonanie Umowy zgodnie z jej warunkami.

3.5 Ilość, jakość i opis oraz wszelkie specyfikacje dotyczące Towarów są takie, jak określono na odpowiednich stronach niniejszej witryny.

3.6 Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w specyfikacji Towarów, które są wymagane w celu spełnienia wszelkich obowiązujących wymogów ustawowych lub WE, lub w przypadku, gdy dany Towar jest niedostępny, do zastąpienia zamówionych Towarów innymi, które są zasadniczo podobne pod względem charakteru i ceny.

=====================
4. Cena towarów
=====================

4.1 Ceną Towarów jest cena określona na odpowiedniej stronie niniejszej witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen określonych na tej stronie, z zastrzeżeniem, że jeśli przyjmiemy od Państwa zamówienie, cena za Towary będzie ceną określoną w odpowiednim przedziale w momencie składania zamówienia.

4.2 Jeśli cena Towarów wzrośnie pomiędzy datą przyjęcia przez nas Państwa Zamówienia a datą dostawy, poinformujemy Państwa o tym i poprosimy o potwierdzenie [e-mailem/na piśmie], że nowa cena jest możliwa do zaakceptowania. Jeśli nie będzie ona możliwa do zaakceptowania, będą Państwo mieli oczywiście możliwość anulowania zamówienia.

4.3 Oprócz ceny Towarów, będą Państwo zobowiązani do uiszczenia naszych opłat za transport, opakowanie i ubezpieczenie, jak wskazano w Formularzu Zamówienia.

4.4 Cena całkowita zawiera wszelkie obowiązujące podatki od wartości dodanej.

4.5 Bezpłatne prezenty są ograniczone do jednego na gospodarstwo domowe

===================
5. Warunki płatności
===================

5.1 Po przekazaniu nam szczegółów dotyczących Karty Płatniczej i złożeniu Zamówienia, Państwo :

5.1.1 potwierdzają Państwo i zobowiązują się, że informacje zawarte w Zamówieniu są prawdziwe i dokładne oraz że są Państwo należycie upoważnieni do korzystania z Karty Płatniczej; oraz

5.1.2 upoważniają nas Państwo do potrącenia z konta Karty Płatniczej pełnej ceny Towarów oraz wszystkich innych płatności, które mogą stać się nam należne na mocy Umowy.

5.2 Pobranie środków z Państwa Karty Płatniczej nie oznacza, że przyjęliśmy Państwa zamówienie, ani że została między nami zawarta umowa. W przypadku odrzucenia zamówienia Klienta, uznamy jego kartę płatniczą potrąconą kwotą.

5.3 Jeśli nie jest możliwe uzyskanie pełnej zapłaty za Towary z Państwa konta w momencie dostawy Towarów do Państwa, możemy anulować Zamówienie lub wstrzymać wszelkie dalsze dostawy do Państwa. Nie ma to wpływu na żadne inne przysługujące nam prawa.

5.4 W przypadku zwrotu Towarów przez Państwa zgodnie z prawami przysługującymi Państwu na mocy postanowień punktu 9, obciążymy Kartę Płatniczą odpowiednią kwotą.

5.5 Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie informacje związane z Państwa zamówieniem były bezpieczne, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą Państwo ponieść w przypadku uzyskania przez osobę trzecią nieuprawnionego dostępu do jakichkolwiek danych, w tym danych kredytowych i danych dotyczących konta, które podają Państwo podczas uzyskiwania dostępu lub składania zamówienia na tej Stronie Internetowej, chyba że wynika to wyłącznie z naszego zaniedbania.

5.6 Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wszelkich zamówień, które uznamy za przeznaczone do odsprzedaży.

5.7 We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy Państwu następujące opcje płatności. Płatności należy dokonać na rzecz Klarna: - Zapłać później. Dalsze informacje oraz warunki użytkowania Klarna można znaleźć tutaj. Ogólne informacje o Klarna można znaleźć tutaj. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Klarna.

 

===========
6. Dostawa
===========

6.1 Dostawa Towarów będzie realizowana przez nas lub naszego przewoźnika na adres dostawy podany w Formularzu Zamówienia. Ważne jest, aby ten adres był dokładny. Prosimy o dokładne określenie miejsca, w którym mają zostać pozostawione Towary, jeśli w momencie dostawy będą Państwo poza domem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia Towarów po ich dostarczeniu zgodnie z Państwa instrukcjami dotyczącymi dostawy.

6.2 Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby zamówione Towary zostały dostarczone w terminie określonym dla dostawy takich towarów na danej stronie i z zastrzeżeniem naszych zobowiązań wynikających z Regulaminu, wszelkie daty podane dla dostawy Towarów są jedynie przybliżone i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie Towarów, niezależnie od ich przyczyny. Czas dostawy nie ma znaczenia dla Umowy. Towary mogą zostać przez nas dostarczone z wyprzedzeniem w stosunku do szacowanej daty dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona z jakiegokolwiek powodu pozostającego poza naszą kontrolą, termin dostawy zostanie przedłużony o rozsądny okres, a my skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia alternatywnego terminu.

6.3 Klienci mają dwa dni robocze na zgłoszenie brakujących elementów zamówienia, telefonicznie, faksem, listownie lub pocztą elektroniczną.

6.4 Towary mogą być według naszego uznania dostarczane w partiach. Każda dostawa będzie stanowić odrębną umowę, a niedostarczenie przez nas jednej lub większej liczby rat zgodnie z niniejszymi Warunkami lub jakiekolwiek roszczenie Państwa w odniesieniu do jednej lub większej liczby rat nie będzie uprawniać Państwa do traktowania Umowy jako całości jako odrzuconej.

6.5 Jeżeli nie dostarczymy Towarów (lub którejkolwiek z rat) z jakiegokolwiek powodu innego niż przyczyna pozostająca poza naszą kontrolą lub Państwa winą, a my będziemy w związku z tym odpowiedzialni wobec Państwa, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do ceny Towarów.

6.6 Jeżeli nie przyjmą Państwo dostawy Towarów lub nie przekażą nam odpowiednich instrukcji dotyczących dostawy, wówczas, bez uszczerbku dla innych przysługujących nam praw lub środków prawnych, możemy rozwiązać Umowę i zwrócić Państwu cenę towarów pomniejszoną o koszt ich dostawy oraz koszt ich zwrotu do nas.

=====================
7. Ryzyko i własność
=====================

7.1 Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towarów przechodzi na Państwa w momencie dostawy lub, jeśli niesłusznie nie przyjmą Państwo dostawy Towarów, w momencie, w którym my lub nasz przewoźnik złożyliśmy ofertę dostawy Towarów.

7.2 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 9 oraz niezależnie od dostawy i przejścia ryzyka związanego z Towarami, lub innych postanowień niniejszych Warunków, własność Towarów przechodzi na Państwa dopiero po otrzymaniu przez nas w gotówce lub po dokonaniu rozliczenia zapłaty całości ceny Towarów. [Dostarczane Państwu Towary nie są przeznaczone do odsprzedaży].

===========================
8. Gwarancje i odpowiedzialność
===========================

8.1 Niniejsze Warunki nie mają wpływu na Państwa prawa ustawowe.

8.2 Reklamacja i wszelkie roszczenia z Państwa strony wynikające z wad jakościowych lub stanu Towarów lub ich niezgodności ze specyfikacją powinny (niezależnie od tego, czy dostawa została przez Państwa odrzucona) zostać zgłoszone Spółce przez nasz formularz kontaktowy w ciągu 14 dni od daty dostawy lub (w przypadku, gdy wada lub usterka nie była widoczna podczas rozsądnej kontroli) w rozsądnym czasie po odkryciu wady lub usterki.  Jeśli dostawa nie zostanie odrzucona, a Państwo nie powiadomią nas o tym, nie będą Państwo uprawnieni do odrzucenia Towarów, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za taką wadę lub usterkę i będą Państwo zobowiązani do zapłaty ceny, tak jakby Towary zostały dostarczone zgodnie z Umową.

8.3 W przypadku, gdy jakiekolwiek uzasadnione roszczenie lub reklamacja w odniesieniu do któregokolwiek z Towarów, która opiera się na wadzie jakościowej lub kondycji Towarów, zostanie nam zgłoszone zgodnie z niniejszymi Warunkami, będziemy uprawnieni do bezpłatnej wymiany Towarów (lub danej części) lub, według naszego uznania, do zwrotu Państwu ceny Towarów (lub proporcjonalnej części ceny), ale nie będziemy ponosić wobec Państwa żadnej dalszej odpowiedzialności.

8. 4 Z WYJĄTKIEM ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ CIAŁA SPOWODOWANYCH NASZYM ZANIEDBANIEM, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PAŃSTWA Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK OŚWIADCZENIA (CHYBA ŻE OSZUKAŃCZEGO), LUB JAKIEJKOLWIEK DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WARUNKU LUB INNEGO POSTANOWIENIA, LUB JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z PRAWA ZWYCZAJOWEGO, LUB NA MOCY WYRAŹNYCH WARUNKÓW UMOWY, ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW; UTRATĘ PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI; UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB USZCZERBEK NA REPUTACJI; UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH; STRATY PONIESIONE PRZEZ OSOBY TRZECIE; LUB JAKIEKOLWIEK INNE POŚREDNIE, WTÓRNE LUB SPECJALNE STRATY LUB SZKODY, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY TO W RAMACH UMOWY, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZY DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), KTÓRE WYNIKAJĄ Z LUB W ZWIĄZKU Z DOSTAWĄ TOWARÓW LUB ICH WYKORZYSTANIEM LUB ODSPRZEDAŻĄ PRZEZ PAŃSTWA, A NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA MOCY LUB W ZWIĄZKU Z UMOWĄ NIE PRZEKROCZY CENY TOWARÓW, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH.

8.5 Z ZASTRZEŻENIEM NASZYCH OBOWIĄZKÓW I TWOICH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z REGULAMINU, NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ANI NIE BĘDZIEMY UZNAWANI ZA NARUSZAJĄCYCH UMOWĘ Z POWODU OPÓŹNIENIA W WYKONANIU LUB NIEWYKONANIA KTÓREGOKOLWIEK Z NASZYCH ZOBOWIĄZAŃ W ODNIESIENIU DO TOWARÓW, JEŚLI OPÓŹNIENIE LUB NIEWYKONANIE WYNIKAŁO Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY POZOSTAJĄCEJ POZA NASZĄ KONTROLĄ.

8.6 Nie ponosimy odpowiedzialności za treść innych stron internetowych, do których linki znajdują się na tej stronie.

======================
9. Prawo do wycofania się z umowy
======================

9.1 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 9.3 mają Państwo 14 dni od daty otrzymania Towarów na odstąpienie od Umowy i zwrot Towarów do nas. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 9.4, będą Państwo odpowiedzialni za pokrycie bezpośrednich kosztów zwrotu Towarów do nas.

9.2 Prawo do odstąpienia od Umowy nie narusza żadnych Państwa praw ustawowych.

9.3 Prawo do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania w odniesieniu do jakichkolwiek nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego, które zostały otwarte przez Klienta.

9.4 W przypadku, gdy dostarczymy Państwu Towary zastępcze zgodnie z postanowieniami punktu 2 , Państwa prawo do odstąpienia od Umowy jest takie, jak określono powyżej, z tym, że koszty zwrotu Towarów ponosimy my.

==================
10. Komunikacja
==================

10.1 Każda wiadomość wysłana drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób:

10.1.1 będzie uważana za wysłaną w momencie, gdy w formie możliwej do odczytania wejdzie do Systemu Informatycznego znajdującego się poza kontrolą twórcy komunikatu;

10.1.2 będzie uważany za otrzymany przez zamierzonego odbiorcę w momencie, gdy w czytelnej formie wejdzie do Systemu Informatycznego, do którego zamierzony odbiorca ma dostęp;

10.1.3 będzie uważany za wysłany w przypadku przedsiębiorstwa w jego głównym miejscu prowadzenia działalności, a w przypadku osoby fizycznej tam, gdzie zwykle zamieszkuje;

10.1.4 będzie uważany za otrzymany w przypadku przedsiębiorstwa w jego głównym miejscu prowadzenia działalności, a w przypadku osoby fizycznej w miejscu jej zwykłego pobytu.

===========
11. Ogólne
===========

11.1 Jakakolwiek korespondencja wysłana pocztą zostanie uznana za otrzymaną przez zamierzonego odbiorcę trzy dni po wysłaniu, jeśli została wysłana pierwszą klasą, lub pięć dni po wysłaniu, jeśli została wysłana drugą klasą.

11.2 Żadne zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek naruszenia Umowy przez Ciebie nie będzie uważane za zrzeczenie się późniejszego naruszenia tego samego lub jakiegokolwiek innego postanowienia.

11.3 Żadne postanowienie Umowy nie ma na celu przyznania korzyści ani nie jest możliwe do wyegzekwowania przez osobę, która nie jest stroną Umowy (czy to na podstawie ustawy o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 r., czy też w inny sposób).

11.4 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub właściwy organ za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji w całości lub w części, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, a pozostała część danego postanowienia nie zostanie naruszona ani nie wpłynie na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność tego postanowienia w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

11.5 Umowa podlega prawu Anglii i Walii, a Ty zgadzasz się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

11.6 Nagłówki w niniejszych Warunkach służą jedynie wygodzie i nie będą miały wpływu na ich interpretację.

11.7. Wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas podanych przez Ciebie Danych Osobowych w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli antyfraudowych. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą zostać ujawnione agencji informacji kredytowej lub agencji zapobiegania oszustwom, która może prowadzić rejestr tych informacji.

11.8 W wyjątkowych przypadkach, jeśli istnieje nietypowy wzorzec aktywności w zakresie zwrotów, takich jak nadmierne korzystanie i zwracanie przedmiotów, nadużywanie polityki zwrotów i zwracanie przedmiotów, które nie odpowiadają temu, co zostało zamówione, wówczas zastrzegamy sobie prawo do dezaktywacji konta i wszelkich powiązanych kont.